Υπογράφουμε για την ασφάλεια σας!

Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης

Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ για Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης:

Control_CarsΤα Επιβατικά ΙΧ έχουν την υποχρέωση να περνάνε τον πρώτο Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, με μέγιστη καθυστέρηση τις 7 ημέρες από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας.

Στη συνέχεια ο έλεγχος γίνεται περιοδικά κάθε δύο (2) έτη από την ημερομηνία του πρώτου ελέγχου.

Δικαιολογητικά για Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εάν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)

Δικαιολογητικά Ανάριθμου Επιβατηγού

 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου ή πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ
 • Ταυτότητα (ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο)

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου είναι:

 • Έλεγχος καυσαερίων
 • Έλεγχος ταυτοποίησης οχήματος (αριθμός πλαισίου, αριθμός μηχανής, κλπ)
 • Έλεγχος ελαστικών
 • Έλεγχος τροχών (σύγκλιση – απόκλιση)
 • Έλεγχος αμορτισέρ
 • Έλεγχος συστήματος πέδησης
 • Έλεγχος στα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους
 • Οπτικός έλεγχος για το σύστημα διεύθυνσης
 • Οπτικός έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνησης
 • Οπτικός έλεγχος συστήματος ανάρτησης
 • Οπτικός έλεγχος αμαξώματος για οξειδώσεις και για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα, κλπ

Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ)

Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων είναι υποχρεωτική και εκδίδεται στο πρώτο (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και πρέπει να εκδίδεται κάθε χρόνο.

Στην περίπτωση που το όχημα περάσει ΚΤΕΟ και εκδοθεί το δελτίο του τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ), τότε ισχύει και ως κάρτα καυσαερίων με διάρκεια ενός έτους.

Επανέλεγχος

Σε περίπτωση που στο όχημα διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις που χρήζουν επισκευής, υπάρχει περιθώριο 20 ημερών για την επισκευή και τον επανέλεγχο ώστε να εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Περιπτώσεις Πρόσθετου Συστήματος Υγραεριοκίνησης

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης, ο εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης υποχρεούται να παραδώσει στον κάτοχο του οχήματος μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα ενημερώνει τη διεύθυνση του ΚΤΕΟ ότι πραγματοποίησε τη διασκευή, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις περί εγκατάστασης που έχει ορίσει το Υπουργείο.

Κατά τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου και εφόσον η διασκευή τηρεί όλες τις προδιαγραφές και τα εξαρτήματα φέρουν τους απαραίτητους εγκριτικούς κωδικούς γνησιότητας, τότε η διεύθυνση του ΚΤΕΟ συντάσσει σχετικό πρακτικό για την ενημέρωση της άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στην εκάστοτε διεύθυνση συγκοινωνιών.

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ, ο κάτοχος του οχήματος πρέπει να επιδείξει πιστοποιητικό διενέργειας ελέγχου από εγκεκριμένο συνεργείο που θα φέρει ημερομηνία με διαφορά το πολύ 30 ημέρες, καθώς και την απόδειξη πληρωμής του πιστοποιητικού. Τα επιμέρους εξαρτήματα του συστήματος πρέπει να αντικαθίστανται εντός πενταετίας, ενώ οι δεξαμενές υποχρεωτικά μετά την πάροδο δεκαετίας, με ρητή την απαγόρευση επαναχρησιμοποίησής τους.